Słoneczna 7a, 05-090 Raszyn
(+48) 575 080 580
banasiak@raszynnotariusz.pl

kancelaria notarialna

Notariusz Judyta Banasiak

Judyta Banasiak


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również studia muzyczne w zakresie gry na saksofonie altowym i fortepianie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej i sprawowaniu funkcji zastępcy notarialnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, z dniem 8 maja 2020 roku, powołana została na stanowisko notariusza. Notariusz Judyta Banasiak kancelarię notarialną uruchomiła w Raszynie (w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie).

Judyta

Czynności notarialneNotariusz w zakresie swoich uprawnień jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 • sporządza poświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

O kancelarii


Kancelaria Notarialna usytuowana jest na parterze budynku przy ul. Slonecznej 7A w Raszynie. Wejście do kancelarii notarialnej znajduje się bezpośrednio przy klinice stomatologicznej Dentmed Raszyn. Dla ułatwienia Państwu zlokalizowania kancelarii notarialnej zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego. Kancelaria notarialna prowadzona jest w przez notariusza – Judytę Banasiak, posiadającą wieloletnie doświadczenie w dokonywaniu czynności notarialnych z zakresu m.in. obrotu nieruchomościami, prawa spółek, prawa rodzinnego, prawa spadkowego. Staranne przygotowanie do zawodu oraz kilkuletnie doświadczenie gwarantuje Państwu profesjonalną i rzetelną obsługę z zakresu wszelkich czynności notarialnych oraz indywidualne podejście do każdej ze spraw. W ramach planowanych i dokonywanych w kancelarii notarialnej czynności notarialnych notariusz udzieli Państwu rzetelnych porad i informacji, które odzwierciedlą wolę stron i zabezpieczą ich interesy. Ponadto, kontaktując się z kancelarią notarialną uzyskają również Państwo szczegółowe informacje o wymaganych i niezbędnych dokumentach potrzebnych do sporządzenia i dokonania czynności notarialnej, a także wysokości taksy notarialnej za dokonaną czynność, wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Na naszej stronie umieszczone zostały również krótkie opisy najczęściej dokonywanych czynności notarialnych wraz z listą niezbędnych informacji i listą dokumentów, które na kilka dni przed umówioną czynnością notarialną należy przekazać kancelarii notarialnej w celu sprawnej, szybkiej i bezpiecznej Państwa obsługi.

Dokumenty


Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
Zbycie nieruchomości gruntowej
Pełnomocnictwo
Akt poświadczenia dziedziczenia
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Testament
Umowa / Statut / Akt założycielski spółki
Protokół zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
Umowa majątkowa małżeńska
Zabezpieczenie wierzytelności (poddanie się egzekucji, hiptoteka)
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu niemieszkalnego

Opłaty


Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności, w oparciu o stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (treść Rozporządzenia: kliknij tutaj).

Wynagrodzenie notariusza jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

Należy pamiętać, że podatki i opłaty sądowe nie stanowią dochodu notariusza, są daniną publiczną.

Opłata sądowa

Notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Wysokość opłaty sądowej  określona została w art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (treść ww. ustawy kliknij tutaj).

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Stawki podatku, podstawy opodatkowania przy danej czynności, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy oraz zwolnienia od podatku określa ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (treść ww. ustawy kliknij tutaj).

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez podatnika należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pobrany podatek notariusz przekazuje następnie do właściwego urzędu skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bądź ugód zawieranych w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Stawki podatku, podstawy opodatkowania oraz zwolnienia od podatku określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (treść ww. ustawy  kliknij tutaj).

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez podatnika należnego podatku od spadków i darowizn.

Pobrany podatek notariusz przekazuje następnie do właściwego urzędu skarbowego.

Kancelaria notarialna
Judyta Banasiak
Słoneczna 7a, 05-090 Raszyn

banasiak@notariusze.waw.pl
banasiak@raszynnotariusz.pl

Dojazd i parking
Bezpłatne miejsca parkingowe znajdujące się
bezpośrednio przed budynkiem kancelarii
przeznaczone dla interesantów kancelarii.

Rachunek bankowy:
54 1050 1924 1000 0090 8344 4068

Godziny urzędowania kancelarii
Poniedziałek - piątek 9 - 17

Po uprzednim uzgodnieniu, możliwe jest dokonanie czynności notarialnych w innych godzinach, niż standardowe godziny urzędowania kancelarii lub, jeśli wymagają tego okoliczności, w dni wolne od pracy.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności
lub szczególne okoliczności, możliwe jest ich
dokonywanie również poza siedzibą kancelarii.

Jesteśmy miejscem przyjaznym dla rodziców z dziećmi.